Samenwerkingsovereenkomst OnderhoudNL en Nimeto Utrecht

27-11-2015

Op maandag 23 november jl. is door de voorzitter van het college van bestuur Hans Verschoor, en voorzitter van ondernemersvereniging OnderhoudNL, Ruud Maas, een intentieverklaring getekend. De ondernemersvereniging en Nimeto Utrecht willen nauwer gaan samenwerken op een flink aantal gebieden. Het tekenen van de overeenkomst gebeurde tijdens de Ondernemersdag 2015, georganiseerd door OnderhoudNL, in het Theater Figi te Zeist.

De intensievere samenwerking met Nimeto Utrecht komt voort uit de wens van OnderhoudNL om de bedrijven niet alleen voldoende opgeleide studenten te kunnen aanbieden, maar er voor te zorgen dat die studenten óók kwalitatief goed opgeleid zijn.

Door naast de bestaande opleidingsactiviteiten meer aandacht te geven aan het excellent en cursorisch onderwijs bieden ze werkgevers en werknemers de kans om zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren, een leven lang leren. Er zal meer maatwerk mogelijk zijn voor studenten en bedrijven.

Studenten die meer in hun mars hebben wordt een Excellent plus opleidingsvariant aangeboden. De uitvoering en verantwoording zal hier bij Nimeto Utrecht liggen, maar OnderhoudNL wil hierin inhoudelijk bijdragen. Hiervoor zal extra subsidie worden aangevraagd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het definitieve plan zal voor februari 2016 worden ingediend. OnderhoudNL zal bijvoorbeeld ook aangeven aan hoeveel projectmanagers vastgoedonderhoud er jaarlijks behoefte is.

Daarnaast zal ook de Kader- en Ondernemersopleiding gaan vernieuwen. In het schooljaar 2016-2017 zullen we starten met de vernieuwde opleidingen Vakman Ondernemer, Uitvoerder en Projectmanager. OnderhoudNL zal bij deze BBL-opleidingen een bijdrage leveren ten aanzien van werving. Zij zullen gastlessen gaan verzorgen. En ook zal OnderhoudNL advies geven en ondersteuning bieden op het gebied van het ontwikkelen van leermiddelen, lesstof en examinering.

Tot slot wil OnderhoudNL met het oog op een leven lang leren en maatwerk, een cursusaanbod samenstellen. Nimeto Utrecht kan voor de uitvoering zorgdragen door het beschikbaar stellen van haar locatie, docenten en de administratie.

Kostendekkendheid is bij alles voor beide partijen een uitgangspunt. Het management van OnderhoudNL en Nimeto Utrecht hebben afgesproken ten minste twee keer per jaar bij elkaar te komen om een concrete uitwerking te geven aan deze samenwerkingsovereenkomst, de voortgang te bewaken en kennis en ervaring te blijven uitwisselen.

Voor een terugblik staan er inmiddels op de website van OnderhoudNL ook een foto- en video-impressie van de Ondernemersdag, de video met daarin het jaaroverzicht van OnderhoudNL en de presentaties van de diverse sprekers.